let influence

 

אישורים ודוחות

אנו מקפידים על קיום הוראות הדין, האתיקה המקצועית וההגינות הבינאישית.
עמותת שיעור אחר נרשמה כעמותה באוגוסט 2002, פעילה כמלכ"ר וקיבלה אישורי ניהול תקין בכל שנה מיום היווסדה. העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
אנו מגישים מידי שנה דו"ח כספי.

להלן המסמכים הבאים:

תעודה לרישום עמותה.
רישום מלכ"ר במע"מ.
אישור כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
אישור על ניהול פנקסי חשבונות.
אישור לצורך ניכוי מס.
אישור על חשבון בנק מנוהל - בנק מזרחי טפחות, סניף 514 יהוד, חשבון 207720
אישור ניהול תקין.
דו"ח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה.