let influence

 

יום שיעור אחר

יום שיעור אחר הוא פעילות שמארגנת העמותה עבור הארגון - במסגרת יום זה מעבירים עובדי הארגון פעילות חינוכית חווייתית בנושא/ים מעולם הידע שלהם לתלמידים במספר כיתות במקביל.
המתנדבים יכולים להיות כל עובדי הארגון או קבוצות מטעמו; והפעילות נערכת בשכבת גיל אחת או יותר, בבית ספר אחד או במספר בתי ספר במקביל, בהתאם להיקפי המתנדבים שיכולים להגיע, והפריסה הגיאוגרפית של הארגון המתנדב.
תכני הפעילות יכולים להיות מתחום העיסוק הארגוני, אופן העבודה בו ו/או ערכיו, בהתאמה למאפייני בית הספר ולגילאי התלמידים. כך לדוגמא העבירו עובדי קבוצת ריינהולד כהן פעילות בנושא פטנטים בפתח תקוה; עובדי חברת SAP פעילויות בנושא אלגוריתמים ועבודת צוות בנתניה; מחלקת המשפטים של המכללה האקדמית ספיר יום בנושא זכויות בנתיבות; ועובדי דלויט-בריטמן אלמגור זהר פעילות בנושא אתיקה (ב 25 בתי ספר במקביל בכל הארץ).

יום שיעור אחר יכול לעמוד כפעילות בפני עצמה, המביאה ערך מוסף רב לתלמידים ולבתי הספר, לעובדי הארגון ולהנהלתו, ובפרט מאפשרת לעובדים לפגוש תלמידים מאוכלוסיות אחרות, ולהתנסות בחוויית הלימוד וההעשרה. מניסיון, מפגש חד פעמי כזה, מציע לעובדים חוויה משמעותית והם מגלים עניין גם ללמד קורס מתמשך באותו בית ספר.

כאשר יום שיעור אחר משולב עם קורס העשרה או תמיכת הוראה בהם מתנדבים עובדי הארגון, בין אם כפעילות פתיחה, אמצע או סיום, מהווה יום זה אמצעי מושלם להעמקת הקשר של הארגון עם בית הספר ותלמידיו, ומאפשר לעובדים רבים להתנדב ולהנות מחוויית ההעשרה.
במסגרת הפעילות ניתן לשלב גם סיוע נוסף של הארגון ועובדיו לבית הספר ולתלמידים, בין אם בשיפור חזותי של בית הספר, הקמת ספריה, פעילות משותפת עם התלמידים לרווחת אוכלוסיות נזקקות וכיו"ב.
תכנון היום, לרבות בתי הספר המתאימים, תכנים, פעילות וכל הרחבה אחרת, נעשות בתיאום מלא של צוות שיעור אחר עם הארגון ועם בתי הספר הרלבנטיים.