כללי המשחק | משפט וחברה

התכנית עוסקת ברבדים שונים של עולם המשפט, תוך שימת דגש על המשמעויות הנגזרות מהיותנו פרטים בחברה דמוקרטית.
במהלך התכנית נחשפים התלמידים למארג יחסים עדין זה, מתוך מטרה להנחיל בקרבם, על דרך החוויה, הדיון והמשחק, את תפיסת העולם הדמוקרטית. התלמידים מתבקשים לנתח דילמות מחיי הכלל ומעולמם שלהם ולקבל החלטות על סמך התבוננות על הסוגיות מכל היבטיהן.
אנו מאמינים שמתן כלים לביקורת וניתוח המציאות, יוביל לחיזוק החשיבה העצמאית של התלמידים. תלמידים בעלי כלים אלו יושפעו פחות מעמדות דוגמטיות קיצוניות או מסיסמאות חסרות עומק. הם יגבשו עמדה ויבחרו בדרך הפעולה הראויה בעיניהם, תוך מחשבה וביקורת, לצד הקשבה ואמפתיה, ויחתרו ליישוב קונפליקטים על בסיס סובלנות וכבוד הדדי.

מטרות התכנית

1. חשיפת התלמידים בדרכים מגוונות לעולם המשפט ולמקצוע עריכת הדין.
2. המחשת המורכבות של חיים בחברה דמוקרטית והצורך באיזון בין אינטרסים של קבוצות שונות.
3. הפנמת עקרונות דמוקרטיים ודרכים ליישוב סכסוכים בעזרת תרגול קבלת החלטות במצבי קונפליקט.
4. פיתוח היכולת לדון, לחשוב ולנתח באופן ביקורתי סוגיות שונות על מכלול היבטיהן.
5. יצירת תרבות שיח ודיון, המבוססת על סובלנות וכבוד הדדי.

נושאים נוספים ומצגות מקוריות של מתנדבים

עבודת נוער | עדי מרון, מרזבית פלסטיקה

זכויות בני נוער בעבודה - מצגת של עמותת כל זכות

מימוש זכויות - מצגת של עמותת כל זכות